معاون وزیر بهداشت مطرح كرد؛

۱۰ علت مرگ و میر زودرس در زنان ایرانی، سهم آلزایمر و دیابت

۱۰ علت مرگ و میر زودرس در زنان ایرانی، سهم آلزایمر و دیابت آرایش عروس: معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در مورد مرگ و میر زودرس زنان، اظهار داشت: ایسكمیك قلبی عامل نیمی از مرگ های زودرس در كشور است.


به گزارش آرایش عروس به نقل از مهر، بر مبنای آمار رسمی در ایران، تنها در سال قبل ۵۷ درصد مرگ مردان و ۴۹ درصد مرگ زنان ایرانی زودرس بوده است. مرگهای زودرس در ایران با جمعیت ۸۱. ۳ میلیون نفری، در حالی از نگرانی های جدی نظام سلامت است كه سن امید به زندگی ایرانی ها همچنان رو به افزایش است. نرخ امید به زندگی در ایران از ۷۱. ۱ سال در زنان و ۶۵. ۲ سا ل در مردان طی سال ۱۹۹۰ به ۷۸. ۴ سال در زنان و ۷۳. ۸ سال در مردان طی سال ۲۰۱۶ ارتقا یافته استآماری كه دكتر ملك زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت، از مرگ و میر در ایران طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ عرضه كرده است نشان داده است كه تعداد ۳۶۰ هزار مرگ (۲۱۹ هزار در مردان و ۱۴۱ هزار در زنان) در سال ۲۰۱۶ در ایران رخ داده است كه معادل ۴۴۳ مورد مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است. این در شرایطی است كه در سال ۱۹۹۰، ۳۴۰ هزار مرگ رخ داده كه معادل ۶۰۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده و روندی كاملا طبیعی را طی كرده است. وی با اشاره به سن مرگ و میر اظهار داشت: نگاهی به نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر در ایران نشان داده است كه این نرخ در سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ به عللی همچون افزایش بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و دسترسی بیشتر به خدمات سلامت، كاهش مرگ و میر كودكان و مادران كاهش مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده ای شیب نزولی داشته و ۲۷ درصد كاهش یافته است. ملك زاده در مورد مرگ و میر كودكان زیر یك و زیر ۵ سال اظهارداشت: در ایران نرخ مرگ و میر كودكان زیر یك سال به ازای هر هزار تولد زنده، از ۵۳. ۴ مرگ در ۱۹۹۰ به ۱۵. ۱ مرگ در سال ۲۰۱۶ كاهش پیدا كرده است. در همین مدت زمان، نرخ مرگ و میر زیر ۵ سال به ازای هر هزار تولد زنده از ۶۷. ۴ درصد به ۱۷. ۸ درصد رسیده است. معاون وزیر بهداشت در ادامه به روند مرگ و میر زنان و مردان طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ اشاره و خاطرنشان كرد: شمار مرگ و میر مردان در سال ۱۹۹۰، ۲۰۰ هزار نفر و زنان ۱۴۰ هزار نفر بوده كه در سا ل ۲۰۱۶ به ترتیب به ۲۱۹ هزار مرگ در مردان و ۱۴۱ هزار مرگ در زنان رسیده است و مجموع مرگ ها از ۳۴۰ هزار در ۱۹۹۰ به ۳۶۰ هزار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. این افزایش، طی ۲۶ سال كاملا طبیعی است، اما اگر نرخ مرگ و میر را در مقیاس استاندارد شده سنی در ایران بررسی نماییم، این نرخ، ۲۷ درصد كاهش یافته است. به قول وی، در میان علل كلی مرگ و میر در ایران درحالیكه سهم بیماری های غیرواگیر در سال ۱۹۹۰ نزدیك به ۵۰ درصد، بیماریهای واگیر بیش از ۲۰ درصد و تصادفات جاده ای بیش از ۳۰ درصد بوده است، در سال ۲۰۱۶ بیماری های غیرواگیر سهم ۸۰ درصدی، بیماری های واگیر سهم بیش از ۱۰ درصدی و تصادفات جاده ای سهم كمتر از ۱۰درصد داشته است. ملك زاده در ادامه ی تشریح علل مرگ و میر ایرانیان و بعد از اشاره به علل كلی، به ۱۰ علت مهم مرگ و میر در كشور پرداخت و اظهار داشت: بر مبنای مطالعه جهانی بار بیماریها، ۱۰ علت مهم مرگ و میر در ایران طی سال ۲۰۱۶ شامل بیماری ایسكمیك قلبی، سكته مغزی، تصادفات جاده ای، پرفشاری خون، آلزایمر، دیابت، بیماری مزمن انسدادی ریوی، بیماری مزمن كلیوی، سایر بیماری های قلبی عروقی و سرطان معده بوده اند. وی اضافه كرد: از سال ۲۰۰۵ تا كنون بیماری ایسكمیك قلبی در تمامی سالها نخستین علت مرگ در ایران بوده است و در سال ۲۰۱۶ این بیماری بیش از ۲۵ درصد كل مرگها را به خود مختص كرده است. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، سكته مغزی از رتبه سوم به رتبه دوم علل مرگ و میر ایرانیان رسیده است. در سال ۲۰۱۶، سكته مغزی علت حدود ۲۹ هزار مرگ بوده است. ملك زاده اضافه كرد: تصادفات جاده ای عامل بیش از ۲۶ هزار مرگ در ایران بوده اند. تصادفات جاده ای، اكنون، سومین عامل مرگ و میر ایرانی هاست. نویسنده همكار در مطالعه جهانی بار بیماری ها همینطور اظهار داشت: فشار خون بعنوان چهارمین علت مرگ و میر ایرانی ها، مسوول بیش از ۷۹ هزار مرگ در ایران در تمامی سنین و دو جنس (۴۵ هزار مرگ در مردان و ۳۴ هزار مرگ در زنان) بوده است. آلزایمر پنجمین علت مرگ در ایرانبه گفته معاون تحقیقات وزارت بهداشت، آلزایمر پنجمین علت مهم مرگ و میر در ایران به حساب می آید. رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران اضافه كرد: دیابت در حالیكه نهمین علت مرگ و میر در كشورهایی با درآمد كم و متوسط در سال ۲۰۱۶ بوده است در سال ۲۰۰۶، هفدمین علت مرگ در این كشورها به شمار می رفته است. دیابت علت ۱٫۴۳ میلیون مرگ در سال ۲۰۱۶ بوده كه در مقایسه با سال ۲۰۰۶ حدود ۳۱ درصد افزایش پیدا كرده است. دیابت جایگاه ششم را در علت مرگ طی سال ۲۰۱۶ داشته است. این بیماری در سال ۲۰۱۶ عامل بیش از ۱۴ هزار مرگ بوده است. ملك زاده با استناد به یافته های مطالعه جهانی بار بیماری های اظهار داشت: بیماری های مزمن ریوی هفتمین و بیماری های مزمن كلیوی هشتمین علت مهم مرگ و میر ایرانیان هم اكنون هستند. به قول وی بیماری های مزمن انسدادی ریوی عامل ۹۶۰۰ مرگ و بیماری مزمن كلیوی هم عامل ۹۳۰۰ مرگ در سال ۲۰۱۶ بوده اند. سایر بیماری های قلبی نهمین علت مرگ و میر ایرانیان را به خود مختص كرده است. این بیماری ها شامل سایر بیماری های نارسایی قلبی، نارسایی های مادرزادی، بیماری های رماتیسمی هستند. معاون وزیر بهداشت اعلام نمود: در سال ۲۰۱۶، مجموعه سرطان ها عامل بیش از ۵۴ هزار مرگ در دو جنس و تمامی سنین بوده اند كه سرطان معده دهمین علت مهم مرگ و میر ایرانیان و عامل ۹ هزار مرگ و مرگبارترین سرطان بوده است. ملك زاده سپس به تشریح مرگ های زودرس در ایران پرداخت و اظهار داشت: نگاهی به آمار مرگ های زودرس در ایران در سال ۱۹۹۰ نشان می دهد: از بین ۳۴۰ هزار مرگ، ۲۷۷ هزار مرگ، معادل ۸۱ درصد مرگها، زودرس (زیر ۷۰ سال) بوده است. به عبارتی، ۸۲ درصد مرگ های مردان (معادل ۱۶۴ هزار مرگ) و ۸۰ درصد مرگ های زنان (معادل ۱۱۳ هزار مرگ) زودرس بوده استهمچنین در سال ۲۰۱۶، از مجموع ۳۶۰ هزار مرگ، ۱۹۳ هزار مرگ معادل ۵۳ درصد از كل مرگ ها زودرس (زیر ۷۰ سال) بوده است كه از این تعداد مرگ زودرس، ۱۲۴ هزار مرگ مردان ( ۵۷ درصد از كل مرگهای مردان)، و ۶۹ هزار مرگ زنان ( ۴۹ درصد از كل مرگهای زنان) زودرس بوده است. تعداد مرگ های زودرس در ایران همچنان بالا و باعث نگرانی است و كاهش مرگ های زودرس در ایران باید یكی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت باشد. به قول ملك زاده، ایسكمیك قلبی، تصادفات جاده ای، تولدهای زودرس، نقصها مادرزادی، بیماری های مغز و اعصاب، فشار خون، دیابت، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی، صدمه به خود، سایر بیماری های قلبی عروقی مهمترین علل مرگهای زودرس در ایران هستند. ۱۰ علت عمده مرگ و میر زودرس در زنان ایرانینكته مهم دیگری كه وی به آن اشاره می كند این است كه رتبه بندی علل عمده مرگ های زودرس در زنان و مردان ایرانی تا حدودی متفاوت می باشد. به قول وی، ایسكمیك قلبی، بیماری های مغز و اعصاب، فشار خون بالا، آلزایمر، دیابت، تصادفات جاده ای، سایر بیماری های قلبی عروقی، بیماری های مزمن كلیوی، نقصها مادرزادی و تولدهای زودرس از مهمترین علل مرگهای زودرس در میان زنان ایرانی است. اما رتبه بندی مهمترین علل مرگهای زودرس مردان ایرانی نشان داده است ایسكمیك قلبی، تصادفات جاده ای، بیماری های مغز و اعصاب، فشار خون، آلزایمر، بیماری های مزمن انسدادی ریوی، سرطان معده، بیماری های مزمن كلیوی و تولدهای زودرس، ۱۰ علت مهم مرگ و میرهای زودرس در میان مردان ایرانی طی سال ۲۰۱۶ بوده است معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت عوامل خطر مرگ های زودرس در ایران را فشار خون بالا، چربی خون، قند خون، چاقی و اضافه وزن، بی تحركی، مصرف نمك به مقدار دو برابر متوسط جهانی، مصرف تریاك و دخانیات، مصرف الكل، تغذیه ناسالم و عدم استفاده از سبزیجات و میوه های تازه و سوابق ژنتیكی بر شمرد. وی اضافه كرد: وقتی گفته می گردد ایسكمیك قلبی عامل نیمی از مرگ های زودرس در ایران است و سبب شده سن سكته قلبی در ایران ۱۰ سال پایین تر از میانگین كشورهای اروپایی باشد بدان معناست كه اگر ما بتوانیم مانع سكته های قلبی در ایران شویم یعنی مشكل نیمی از مرگ های زودرس را حل كرده ایم. هر چه سن امید به زندگی افزایش یابد، مرگ های زودرس در كشور هم كاهش خواهد یافت.

1396/11/02
13:31:59
5.0 / 5
4823
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
آرایش عروس
aroosmakeup.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آرایش عروس محفوظ است

آرایش عروس

آرایشگاه عروس